Jump to main content

Trafikverkets kravkurser

Trafikverkets kravkurser består av Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3A Utmärkningsansvarig och Nivå 3B Vakt och lots.

Boka utbildning

För bokning av andra kurser maila utbildning@saferoad.se.

KOMPETENS

All personal som ska utföra planerings-, projekterings-, service- eller vägarbete där Trafikverket är beställare ska ha grundkompetens för arbetet från första arbetsdagen. Grundkompetens motsvarar nivå 1 enligt nedan och TRVR Apv.
> Förare av väghållningsfordon eller motsvarande ska ha kompetens som motsvarar nivå 2.
> Den som ansvarar för eller utför utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar ska ha kompetens som motsvarar nivå 3A.
> Den som är vakt, ansvarar för tillfällig trafiksignal eller framför lotsfordon ska ha kompetens som motsvarar nivå 3B.

Kompetensutveckling ska anpassas efter regionala förutsättningar, till särskilda objekt eller till vissa yrkeskategorier, samt till varje individs personliga behov. Den kan även genomföras genom praktiska tillämpningar. Arbetsgivaren ska kunna intyga att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter

NIVÅ 1, 2-3 TIMMAR

Nivå 1 avser grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande arbete där Trafikverket är beställare. V3-principen ingår som en del av kompetensutvecklingen. Kurs ska avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.

För nivå 1 ska följande vara en del av innehållet:
> Personlig skyddsutrustning.
> Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.
> Trafikantbeteende. > Hastighet och krockvåld.
> Information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
> Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens roll i objektet.
> Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet
> Skyddsanordningar.

NIVÅ 2, 8 TIM

Förhandskrav: Nivå 1

Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon, etc. Grundkompetens: Kompetens motsvarande Nivå 1. Kompetens enligt nivå 2 ska innebära behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare. Ska uppdateras var 5:e år

För nivå 2 ska följande vara en del av innehållet:
> Allmänt om vägarbete.
> Vägmärken som får vara fordonsmonterade och vilka storlekar de ska ha.
> Skyddsanordningar som är tillåtna att monteras på eller dras av fordon, dess funktion och handhavande.
> Lyktor på fordon.
> Arbete från arbetesplattform.
> Grundläggande bestämmelser i AML och AFS.
> Trafikverkets styrande dokument.
> Trafikförordningen.
> V3 principen.
> Sin egen riskanalys.
> Regler för förare av väghållningsfordon.
> Fordons placering på väg.
> Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar med tre eller fler körfält i samma färdrikting.
> Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
> Arbetsmetoder.

NIVÅ 3A UTMÄRKNINGSANSVARIG, 16 TIM

Förhandskrav: Nivå 2

Nivå 3A avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet. Kompetens enligt nivå 3A ska, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare, medge behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde ska ha kompetens enligt nivå 3A. Den som har kompetens enligt nivå 3A får benämnas utmärkningsansvarig. Ska uppdateras var 5:e år.

För nivå 3A ska följande vara en del av innehållet:
> Fördjupning om vägarbeten.
> Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
> Skyddsanordningar som är tillåtna att användas, dess funktion och handhavande.
> Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
> Arbetsmiljöplan.
> Trafikverkets styrande dokument.
> Transportstyrelsens styrande dokument.
> V3 principen Varna, Vägleda, Värna.
> Objektanpassa TA-planer
> Trafikförordningen.
> Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av.
> Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna.
> Arbetsmetoder.

NIVÅ 3B VAKT OCH LOTS , 8 TIM

Förhandskrav: Nivå 2 & körkortsbehörighet B

Nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete. Den som har kompetens enligt nivå 3B får vara vakt, lots och ansvara för trafiksignaler. Ska uppdateras var 5:e år.

För nivå 3A ska följande vara en del av innehållet:
> Fördjupning om vägarbete.
> Skyddsanordningar som är tillåtna att använda.
> Trafikanters behov av avseende framkomlighet, säkerhet och information.
> Vaktens utrustning.
> Vilka tecken som vakten får använda.
> Hur man anordnar en postplats.
> Vilka skyddsanordningar som man bör använda.
> Agerar på ett informativt och korrekt sätt.
> Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs.
> Hur tillfällig trafiksignal sköts.
> Hur man planerar och utför dubbellotsning.
> Praktiska övningar vakt/lots.